Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

marbra12
0004 066e 500
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viahasandra hasandra
marbra12
(...) na każdą boleść istnieją dwa lekarstwa - czas i milczenie. 
— Aleksander Dumas "Hrabia Monte Christo"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaimlele imlele
marbra12
Reposted fromGirlFromTheBox GirlFromTheBox
marbra12
Reposted frompanimruk panimruk viaoll oll
marbra12
Reposted fromdroID242 droID242 viaoll oll
marbra12
marbra12
Za dużo tego było we mnie, przelało się. Rzece nikt się nie dziwi, gdy wylewa, a człowiek jest słabszy od rzeki.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathereover thereover
marbra12
marbra12
Nigdy na nikogo nie czekajcie, szkoda czasu, szkoda życia.
— Komentarz pod piosenką "I'll be waiting" Lenny Kravitz
Reposted fromnivea nivea viawithout-something without-something
marbra12
Nie ma nic prostszego niż samooszukiwanie. Gdy człowiek czegoś pragnie, wierzy, że jest to prawdą. 
— Demostenes
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
marbra12
9746 b2da
Reposted fromconey coney viakrainakredek krainakredek

September 23 2016

marbra12
6597 9f9a 500
marbra12
7740 cb0a 500
Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.
Reposted fromzenibyja zenibyja viawayofevolving wayofevolving
marbra12
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
marbra12
5182 0043 500
Reposted frombudas budas viaTylkoChwila TylkoChwila
marbra12

Pamiętaj ludzi:
1. Którzy pomogli, gdy było ciężko.
2. Którzy odeszli, gdy było ciężko.
3. Którzy sprawili, że było ciężko.

— Kamil Bełz
marbra12
3520 d6ca
Reposted fromthedevilstears thedevilstears vialaj laj
marbra12
jeśli na jakąś przyjemność potrzebujesz aprobaty innych, to rzeczywiście jest mi cię żal.
— Hermann Hesse – Wilk stepowy (tak bardzo prawdziwe w świecie, w którym każdą najmniejszą przyjemność, każde zainteresowanie musicie od razu upamiętnić na fejsie lub instagramie w oczekiwaniu na lajki i komentarze, w poszukiwaniu bezsensownej aprobaty i oklasków)
Reposted fromvaka vaka vianivea nivea

September 22 2016

marbra12
7971 cf1b 500
Reposted frombudas budas viairmelin irmelin
marbra12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl